API - exempel

På denna sida återfinns ett antal exempel kring utveckling av interface eller annan maskinstyrd hantering. Dokumentationen är interaktiv, och nås efter autentisering på FQDN+/istools/api/documentation Autentisering sker på FQDN(exempelvis swe05.istools.com)+/istools/api

Vi beskriver nedan exempel med hjälp av BASH, CURL och JQ. Dataformatet JSON är bra att kunna.

Var observant på oavsiktliga radbrytningar vid klipp/klistra.

Skriva listvärden Nedan exempel använder följande endpoints:
 • get /api/apps/{appid}/tables
 • get /api/apps/{appid}/fields
 • get /api/apps/{appid}/fieldgroups/{fieldId}
 • put /api/apps/{appid}/tables/{tableId}/records/{recordId}
De används enligt arbetsflödet nedan: Workflow
BASH, CURL och JQ
 1. Börja med att hämta tabellen med listan:
  _baseurl=https://<environment name>.istools.com/istools/api # the IS Tools environment API base URL
  _aname=<service account name>
  _akey=<service account key>
  _appid=<IS Tools application ID>
  _tempfile=$(mktemp)
  _httpstatus=$(curl -s -H "Accept:application/json" -o "${_tempfile}" -w "%{http_code}" -X GET -u "${_aname}:${_akey}" "${_baseurl}/apps/${_appid}/tables") # -s for silent, -H to force JSON response, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X GET to use get request, -u for credentials
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
  echo "response:"; jq '.' < "${_tempfile}"
  rm "${_tempfile}"
      
 2. Hämta sedan tabellens fält med hjälp av tabellens id från första anropet
  _tableid=<table id from above, returned as value>
  _tempfile=$(mktemp)
  _httpstatus=$(curl -s -H "Accept:application/json" -o "${_tempfile}" -w "%{http_code}" -X GET -u "${_aname}:${_akey}" "${_baseurl}/apps/${_appid}/fields/?links=true&table=${_tableid}") # -s for silent, -H to force JSON response, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X GET to use get request, -u for credentials
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
  echo "response:"; jq '.' < "${_tempfile}"
  rm "${_tempfile}"
      
 3. Spara fältets id, och använd därefter extrainformationen för fältet för att hämta listvärden
  _listid=<list id from above, returned as extra.target.value>
  _tempfile=$(mktemp)
  _httpstatus=$(curl -s -H "Accept:application/json" -o "${_tempfile}" -w "%{http_code}" -X GET -u "${_aname}:${_akey}" "${_baseurl}/apps/${_appid}/fieldgroups/${_listid}") # -s for silent, -H to force JSON response, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X GET to use get request, -u for credentials
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
  echo "response:"; jq '.' < "${_tempfile}"
  rm "${_tempfile}"
      
 4. För att spara ett av listans värde används listvärdets egenskaper från ovan samt fältets id
  _fieldid=<field id from second step above, returned as value>
  _listitemuri=<list item uri, from above returned in members as uri>
  _listitemvalue=<list item value, from above returned in members as value>
  _recorduri=<record uri of record to update> # fetch using get /api/apps/{appid}/tables/{tableId}/records
  _tempfile=$(mktemp)
  _recorddata="{ \"uri\" : \"${_recorduri}\", \"fieldData\" : { \"${_fieldid}\" : {\"uri\" : \"${_listitemuri}\", \"value\" : ${_listitemvalue} } } }" 
  _httpstatus=$(curl -s -H "Content-Type:application/json" -H "Accept:*/*" -o "${_tempfile}" -w "%{http_code}" -X PUT -u "${_aname}:${_akey}" -d "${_recorddata}" "${_baseurl}/${_recorduri#/}") # -s for silent, -H to specify content type and accept all replies, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X PUT to use put request, -d to inlude data
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
  echo "response:"; cat "${_tempfile}"
  rm "${_tempfile}"
      
Köa en rapportmall, och hämta rapporten Nedan exempel baseras på en rollbaserad rapport, och använder följande endpoints:
 • get /api/apps/{appid}/reports/rolebased
 • post /api/apps/{appid}/reports/queue/{reportId}
 • get /api/apps/{appid}/reports/queue/{qid}/status
 • get /api/apps/{appid}/reports/queue/{qid}
De används enligt arbetsflödet nedan: Workflow En rollbaserad rapport har en mängd särskilda egenskaper, och vad som kan vara intressant i detta fall är att den inte skapas mer än en gång inom en viss tidsperiod (vanligen 4h).
BASH, CURL och JQ
 1. Börja med att hämta listan på rollbaserade rapporter:
  _baseurl=https://<environment name>.istools.com/istools/api # the IS Tools environment API base URL
  _aname=<service account name>
  _akey=<service account key>
  _appid=<IS Tools application ID>
  _tempfile=$(mktemp)
  _httpstatus=$(curl -s -H "Accept:application/json" -o "${_tempfile}" -w "%{http_code}" -X GET -u "${_aname}:${_akey}" "${_baseurl}/apps/${_appid}/reports/rolebased") # -s for silent, -H to force JSON response, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X GET to use get request, -u for credentials
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
  echo "response:"; cat "${_tempfile}" | jq '.'
  rm "${_tempfile}"
      
 2. Använd rapportens id från ovan, och lägg rapporten till kön
  _templateid=<template id, from above returned as reportId>
  _tempfile=$(mktemp)
  _httpstatus=$(curl -s -H "Content-Type:application/json" -H "Accept:*/*" -o "${_tempfile}" -w "%{http_code}" -X POST -u "${_aname}:${_akey}" "${_baseurl}/apps/${_appid}/reports/queue/${_templateid}?format=xlsx&zipped=false") # -s for silent, -H to specify JSON data, -H to specify return format, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X POST to use post request, -u for credentials
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
  echo "response (queue id if successful):"; cat "${_tempfile}"
  rm "${_tempfile}"
      
 3. Undersök status med köid från ovan
  _queueid=<queue id, from above>
  _tempfile=$(mktemp)
  _httpstatus=$(curl -s -H "Accept:*/*" -o "${_tempfile}" -w "%{http_code}" -X GET -u "${_aname}:${_akey}" "${_baseurl}/apps/${_appid}/reports/queue/${_queueid}/status") # -s for silent, -H to force JSON response, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X GET to use get request, -u for credentials
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
  echo "response:"; cat "${_tempfile}"
  rm "${_tempfile}"
      
 4. Efter status "FINISHED", hämta rapporten
  _queueid=<queue id, from above>
  _tempfile=$(mktemp)
  _httpstatus=$(curl -s -H "Accept:application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" -o "${_tempfile}" -w "%{http_code}" -X GET -u "${_aname}:${_akey}" "${_baseurl}/apps/${_appid}/reports/queue/${_queueid}?dispositionType=attachment&delete=false") # -s for silent, -H to force JSON response, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X GET to use get request, -u for credentials
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
  _reportfile="${_tempfile##*/}"
  _reportfile="${_reportfile/./}.xlsx"
  cp "${_tempfile}" "./${_reportfile}"
  echo "report file: ${_reportfile}"
  rm "${_tempfile}"
      
Upp- och nedladdning av filer Exemplet använder följande endpoints:
 • post /api/apps/{appid}/tables/{tableid}/records/{recordid}/fielddata/{fieldid}
 • get /api/apps/{appid}/tables/{tableid}/records/{recordid}/fielddata/{fieldid}
BASH, CURL och JQ
 1. Uppladdning:
  _baseurl=https://<environment name>.istools.com/istools/api # the IS Tools environment API base URL
  _aname=<service account name>
  _akey=<service account key>
  _appid=<IS Tools application ID>
  _tableid=<Table ID>
  _fieldid=<Field ID>
  _recordid=<Record ID>
  _filepath=<File to upload>
  _tempfile=$(mktemp)
  _httpstatus=$(curl -s -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "file=@${_filepath}" -o "${_tempfile}" -w "%{http_code}" -X POST -u "${_aname}:${_akey}" "${_baseurl}/apps/${_appid}/tables/${_tableid}/records/${_recordid}/fielddata/${_fieldid}") # -s for silent, -H to declare multipart, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X POST to use post request, -u for credentials
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
  echo "response:"; jq '.' < "${_tempfile}"
  rm "${_tempfile}"
      
 2. Nedladdning:
  _baseurl=https://<environment name>.istools.com/istools/api # the IS Tools environment API base URL
  _aname=<service account name>
  _akey=<service account key>
  _appid=<IS Tools application ID>
  _tableid=<Table ID>
  _fieldid=<Field ID>
  _recordid=<Record ID>
  _filepath=<Path of downloaded file>
  _httpstatus=$(curl -s -H "Accept: */*" -o "${_filepath}" -w "%{http_code}" -X GET -u "${_aname}:${_akey}" "${_baseurl}/apps/${_appid}/tables/${_tableid}/records/${_recordid}/fielddata/${_fieldid}") # -s for silent, -H accept all types, -o to specify output file, -w to write-out variable http code, -X GET to use get request, -u for credentials
  echo "http status code: ${_httpstatus}"
      

Mer tips